Ászf

Fogalmak 

Eladó: Karácsony Fanny e.v. (székhely: 7624 Pécs, Szigeti út 17 1.em.1.a., adószám: 58366378-1-22

Az Eladó A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló Eladó a 2022. évi XIII. törvény szerinti kisadózó, így Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti kifizetőtől (a továbbiakban: Kifizető) bevételt nem szerezhet. Ennek megfelelően Eladó kizárólag magánszeméllyel köt Szerződést, és nem köt Szerződést Kifizetővel.

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján)

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a https://lanzarotestore.com  weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap (illetve a Honlapon található webshop) és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap (illetve a Honlapon található webshop) kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő magánszemély. Nem lehet Vevő az Art. szerinti kifizető. A Vevő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy magánszemély, nem minősül az Art. szerinti Kifizetőnek, és a Szerződést magánszemélyként köti meg.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók tételes adójáról

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vevőt/Önt és az Eladót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt ismerje meg a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással ugyanis elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Eladó A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló Eladó a 2022. évi XIII. törvény szerinti kisadózó, így az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti kifizetőtől (a továbbiakban: Kifizető) bevételt nem szerezhet. Ennek megfelelően a Honlapon kizárólag magánszemélyek vásárolhatnak, vagyis az Eladó kizárólag magánszeméllyel köt Szerződést, és nem köt Szerződést Kifizetővel. A Vevő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy magánszemély, nem minősül az Art. szerinti Kifizetőnek, és a Szerződést magánszemélyként köti meg.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

Árak

Az árak forintban értendők, az Eladó alanyi adómentes, így az árakat Áfa nem terheli. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát Eladó fenntartja.

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: 06 20 500 3151

Internet cím: https://lanzarotestore.com

E-mail: lanzarote.books@gmail.com

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,

 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

 7. a testület döntésére irányuló indítványt,

 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu vagy https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha panaszt kívánsz tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akarsz feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheted az online vitarendezés eszközét.

A portálon Te és a kereskedő, akivel szemben panasszal éltél, közösen kiválaszthatjátok a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Szerzői jogok

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

 

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

A megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a hibás adatbeviteledből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét!

 

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Felek között. Amennyiben Ön a hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának az Eladó részéről. Hibás áron történő, Ön által tett ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó felhívja a figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem vagy köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

 

A honlap használata

A Vevő honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes Termékeket. Az egyes Termékekre kattintva találhatja a termék fotóját, megnevezését, ismertetőjét, árát. Vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie a Termék ellenértékeként. A Termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Az Eladót az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősség nem terheli.

A Vevőnek lehetősége van választani, illetve rendelni a webáruház termékei közül. A Vevő a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi.

A „Kosár” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a megvásárolni kívánt termékek részösszegét, szállítási díj nélkül. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár tartalmát a „Kosár Frissítése” gombra kattintva lehet módosítani. A „Tovább a megrendeléshez” gombra kattintva, a következő oldalon az adatok megadása vagy a fiókba történő bejelentkezés szükséges.

A Vevőnek a webshopban lehetősége van regisztráció nélkül is a vásárlásra, ezért három lehetőség közöl választhat:

 • már regisztrált vásárlóként szeretne belépni

 • új vásárlóként kíván regisztrálni

 • esetleg regisztráció nélkül kíván vásárolni

Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét, valamint az email címét.

Amennyiben a Vevő kuponkóddal rendelkezik, azt ezen az oldalon tudja beváltani.

Az adatok megadása után, a „Tovább a szállítási módokhoz” gombra kattintva a következő oldalon kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbb szállítási módot:

 • Személyes átvétel: Jelenleg nem elérhető

 • Személyes átvételhez előzetes időpont egyeztetés szükséges

 • Foxpost csomagautomatába: 1200 Ft

  • A FOXPOST egy új, egyszerű csomagátvételi lehetőség, amely bevásárlóközpontokban és érhető el. Az elérhető automaták listáját itt találod: https://foxpost.hu/csomagautomatak

  • A FOXPOST csomagautomaták segítségével egyszerűen, időtakarékosan és kényelmesen vehetsz át online rendelt termékeket, összekötve a napi bevásárlást a csomagátvétellel. Mindezt ott, ahol Neked épp útba esik!

  • Ami pedig még ennél is szebb: nemcsak időt takarítasz meg, de a környezetet is kíméled, mert nem kell a futárnak házhoz mennie.

  • Bővebb információ: http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/

 • Foxpost házhozszállítással: 2160 Ft

Szállítási díjaink az ország területén egységesek. 

A szállítási mód kiválasztása után lehetősége van még egyszer ellenőrizni, illetve módosítani a korábban megadott adatokat. A szállítási mód kiválasztása után, a „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva választhatja ki a kívánt fizetési módot és a számlázási címet. Ezek kiválasztása után a „Rendelés összegzése” gombra kattintva még egyszer áttekintheti a vásárlás adatait és részleteit.

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és ha úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Rendelés elküldése" gombra. A vásárlást a „Rendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti.

A megrendelés elküldésével Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Fizetési módok:

 • Bankkártyás online fizetés

 • Apple pay

 

Teljesítési határidő

A „Rendelés elküldése” gombra kattintva az ajánlat automatikusan elfogadásra kerül és a szerződés létrejön.

A rendelés feldolgozása a fizetés beérkezése után kezdődik meg. Az eladónak 5 munkanapja van a csomagot összeállítani és azt a kiválasztott szállítási módnak megfelelően elindítani. A csomag szállítása, érkezése nem számít bele ebbe az 5 munkanapba. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával a Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

Visszaigazolás

Az Eladó minden rendelésről e-mailes visszajelzést küld. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően a Vevő egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról.

 

Tulajdonjogi kikötés

A leszállított Termék a vételár teljes kifizetéséig az Eladó tulajdonában marad. A Termék a teljes vételár, valamint a szállítási költség megfizetését, és Eladó bankszámláján történő jóváírását követően vehető át, illetve kerül kiszállításra.

 

Megrendelés módosítása, törlése

Az Eladó a rendelés leadását követő 24 órán belül megadja a lehetőséget a Vevőnek rendelése visszavonására vagy módosítására elektronikus úton. Egyedi megrendelés (vagyis nem a webshop kínálatában megtalálható termék megrendelés) visszavonására, módosítására nincs lehetőség. Nem vonható vissza, illetve nem módosítható a megrendelés, ha visszavonás, módosítás beérkezésének időpontjában a Termék szállítása már megkezdődött. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor. A rendelés módosításának, visszavonásának valamennyi költsége a Vevőt terheli.

 

Elállási jog gyakorlása

Amennyiben a Vevő Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján Fogyasztónak minősül (Fogyasztó Vevő), úgy A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) alapján a jogában áll (az alábbi kivételekkel) a honlapon lévő Termék megvásárlására vonatkozó (mint távollévők között kötött szerződés) Szerződéstől az annak létrejöttétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni A Fogyasztó Vevő az elállási jogát a Szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Korm. rendelet alapján nincs mód indokolás nélküli elállásra azon termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza, szintén nincs mód az indokolás nélküli elállásra, amennyiben a csomagolást a fogyasztó már kibontotta. Ennek alapján a különösen, de nem kizárólagosan a Menstruációs fehérnemű, valamint intimbetét termékek esetében az indokolás nélküli elállás - higiéniai okok miatt nem gyakorolható.

Nincs helye továbbá indokolás nélküli elállásnak továbbá olyan Megrendelt Termékek tekintetében, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel. Szintén nem illeti meg az indokolás nélküli elállási jog a Fogyasztó Vevőt webshop kínálatában nem szereplő, előre nem gyártott termékekre vonatkozó egyedi megrendelés esetén, amely elkészítését a Fogyasztó Vevő megrendelése alapján, megrendelése leadását követően kezdi meg az Eladó.

Amennyiben a Fogyasztó Vevő a fentieknek megfelelően eláll a Szerződéstől, úgy a Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és vissza kell küldenie az Eladó által megadott címre.

A Fogyasztó Vevő elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. A Termék Eladóhoz való visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Fogyasztó Vevőt terheli.

 

Kellékszavatosság

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vevőnek kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

A Vevő haladéktalanul köteles közölni a megvásárolt Termékek hibáit az Eladónak a hibák felfedezését követően. Fogyasztó Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

Fogyasztónak Vevő esetén a Termék Fogyasztó Vevő részére történő átadásától számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a Terméket az Eladótól vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Fogyasztó Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Amennyiben a Vevő nem minősül a Fogyasztónak, úgy a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Terméket érintő hiba már a teljesítés, azaz a Vevő részére történő átadásakor fennállt.

A Szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl a Vevő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti az Eladóval szemben. A Fogyasztó Vevő a Szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn belül érvényesítheti a kellékszavatossági jogait az Eladóval szemben.

A Vevő- választása szerint – a Ptk.-ban meghatározott kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a megvásárolt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára a Vevő által választott kellékszavatossági igény teljesítése más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a Termék hibáját az Eladó költségére a Vevő maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha arra az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó Vásárló kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti az Eladótól. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Termék hibájának bizonyítása a Fogyasztó Vevőt terheli.

A Fogyasztó Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A Vevő termékszavatossági igényét a Termék Eladó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

Mentesül az Eladó a termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy:

 1. a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

 3. a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő Vevő termékszavatossági igényt az Eladóval szemben nem érvényesíthet. A Fogyasztó Vevő pedig ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló az Eladóval (mint a Termék gyártójával) szemben érvényesítheti.